1.   Vijay Bansal

2.    Rajiv Sondhi

3.    Manvir Kaur Gill

4.    Raj Rahul Garg

5.    Kamlesh Jain

6.    Rajiv Godara

7.    Sanjay Sharma

8.    J.P. singh

9.    Harjit Singh Jaggi

10.  Pankaj Berri

11.  Rohtash Gaud